Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

deeper
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy

July 14 2018

deeper

July 13 2018

deeper
5189 6ce0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
deeper
4445 4713
Reposted fromfriends friends viabehindblueeyes behindblueeyes
deeper
5881 883e 500
deeper
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viastrzepy strzepy
deeper

July 11 2018

deeper
4854 b4a6 500
Reposted byultrafioletowa ultrafioletowa

July 10 2018

deeper
5983 6611
Reposted fromEtnigos Etnigos viasomebunny somebunny
deeper
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny

July 09 2018

deeper
deeper
0496 828f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaTheEvexe TheEvexe

July 07 2018

9578 3a86
deeper
2704 cc83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

July 06 2018

7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viafajnychnielubie fajnychnielubie
deeper
deeper

July 05 2018

deeper
deeper
0657 83a2 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viastrzepy strzepy

July 03 2018

deeper
2107 96f4 500
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl